news paper icon

פאק קורונה - מוני נדבקים בזמן אמת

בעולם נדבקים בקורונה בזמן אמת

10,463,180,574


נדבק חדש כל: 0.0073 שניות
כל שניה נדבקים: 136.8483 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2022-01-07 - 1,271,449,940 נדבקים
דגימה קודמת: 1,259,626,248


למידע מלא / embed

ישראל נדבקים בקורונה בזמן אמת

12,925,947


נדבק חדש כל: 5.8596 שניות
כל שניה נדבקים: 0.1707 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2022-01-07 - 1,463,193 נדבקים
דגימה קודמת: 1,448,448


למידע מלא / embed

ארצות הברית נדבקים בקורונה בזמן אמת

759,694,762


נדבק חדש כל: 0.0959 שניות
כל שניה נדבקים: 10.4263 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2022-01-07 - 59,388,528 נדבקים
דגימה קודמת: 58,487,696


למידע מלא / embed

איטליה נדבקים בקורונה בזמן אמת

91,273,782


נדבק חדש כל: 0.7978 שניות
כל שניה נדבקים: 1.2534 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2022-01-07 - 7,083,762 נדבקים
דגימה קודמת: 6,975,465


למידע מלא / embed

גרמניה נדבקים בקורונה בזמן אמת

48,407,309


נדבק חדש כל: 1.6419 שניות
כל שניה נדבקים: 0.6090 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2022-01-07 - 7,499,776 נדבקים
דגימה קודמת: 7,447,155


למידע מלא / embed

בריטניה / אנגליה נדבקים בקורונה בזמן אמת

153,277,508


נדבק חדש כל: 0.4830 שניות
כל שניה נדבקים: 2.0702 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2022-01-07 - 14,225,637 נדבקים
דגימה קודמת: 14,046,769


למידע מלא / embed

+ להוספת מדינה