news paper icon

ארכיון חדשות

Terms of Service

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט ובאפליקציות, המופעלות ומנוהלות על ידי newstrends.co.il. תנאי שימוש אלה חלים ביחס לאתרים וליישומים המפורטים להלן: אתר newstrends (בכתובת: www.newstrends.co.il) המופעל על ידי אינטרנט באתר האינטרנט ובאפליקציה המותאמת (אפליקציית newstrends) (להלן ביחד: "האתר"); אתר ויישום הפרימיום של newstrends+ (להלן: אפליקצית newstrends); האפליקציה של העיתון (להלן: "האפליקציה"); השימוש באתרים ובאפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם ו/או באמצעותם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. מובהר כי באתרים קיימים תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. תנאים אלה חלים על השימוש באתרים ובאפליקציה ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרים ובאפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם. השימוש באתר ובאפליקציה הגישה לאפליקציה וליישום Application תתאפשר ממכשירי סמארטפון התומכים בגרסה מעודכנת של אפל וואנדרואיד (גוגל) וב-DESKTOP. מערכת האתר אינה מתחייבת כי הגישה לאפליקציה ו/או לאתר תתאפשר ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה ו/או דפדפנים שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, בשלב עליית האפליקציה לאוויר ו/או בעקבות הוצאות גרסאות העדכון העתידיות שלה. למערכת האתר הזכות, לפי שיקול דעתה ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר ובאפליקציה (להלן :"התכנים") בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מערכת האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן): • הנך רשאי להשתמש באתר ובאפליקציה ובתכנים כהגדרתם לעיל למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות ויישומים למיניהם, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. • אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים ובאתר וביחס לאפליקציה בכלל, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או האפליקציה בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתר ו/או באפליקציה או שהוצגו בהם. • אין להציג תכנים מהאתר ו/או מהאפליקציה בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. • אין להציג תכנים כהגדרתם לעיל בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. • אין לקשר לתכנים מהאתר או האפליקציה, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים כהגדרתם לעיל במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר newstrends, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר בו נכלל התוכן במקור להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת); • מערכת האתר רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מערכת האתר בעניין זה. • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר. • מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מערכת האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. • הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר או האפליקציה ללא אישור מראש ובכתב של מערכת האתר אינטרנט בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. מערכת האתר אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מערכת האתר רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מערכת האתר בעניין זה. מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר ו/או האפליקציה. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את מערכת האתר בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך. הגבלת שימוש האתר והאפליקציה מוגנים תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכניהם. חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור : • לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות. • לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן. • לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטל באתר ו/או באפליקציה. • לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי. • להשכיר, להשאיל , לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'. שירותים הטעונים רישום ו/או תשלום למערכת האתר הזכות להציע מסלולי מנוי שונים המשלבים את האפליקציה, Application ו/או מנוי לעיתון מערכת האתר אחרונות המודפס (או למגזינים מקבוצת מערכת האתר), לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה קביעת תקופת מנוי מינימלית.   בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד ההרשמה. השימוש באפליקציה, שירות הפרימיום Application באתר, וכן שירותים נוספים, שייקבעו פי שיקול דעת מערכת האתר, הם שירותים הטעונים הרשמה וכפופים לתשלום דמי מנוי, שייקבעו מעת לעת על ידי מערכת האתר. ניתן לעשות שימוש בשירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון ו/או לתנאי השירות הנלווים לשירות הרלוונטי, והסדרת תשלום דמי המנוי, כמפורט בהסכם המקוון הרלוונטי. תשלום דמי המנוי ייגבה באמצעות חנויות האפליקציות  GOOGLE PLAY ו-APPSTORE; או באתר המותאם או ב-DESKTOP באמצעות paypal או באמצעות כרטיס אשראי והחיוב בגינו יהיה חודשי, ובהתאם למסלול הנבחר. סליקת האשראי תבוצע בתקן מאובטח PCI. המנוי יהא "עסקה מתמשכת", כהגדרתה בסעיף 13ג(א) לחוק הגנת הצרכן. במידה ותקופת המנוי הוגבלה בזמן, היא תצוין בעמוד ההרשמה. מובהר כי למנוי הזכות לבטל את העסקה, בין אם הוגבלה בזמן ובין אם לאו, בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאי שימוש אלה להלן. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (ביחס לשירותים בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות באתר או באמצעות האפליקציה, או באופן מקוון באתר השירות. המנוי יופעל בתוך ועד שלושה ימי עסקים ממועד הרישום וביצוע התשלום בגין המנוי. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מערכת האתר רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים. מערכת האתר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מערכת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים: • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במערכת האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים או מנויים אחרים,  ו/או בכותבים או ספקים של מערכת האתר; • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר או האפליקציה; • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני; • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא; • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי; • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום); • אם יש לך חוב כספי למערכת האתר, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו. יודגש כי על גבי מכשיר קצה אחד (סמארטפון, מחשב לוח/טאבלט וכיו"ב), לא ניתן לפתוח יותר מחשבון משתמש אחד בלבד. משתמש רשאי להגדיר באמצעות שם המשתמש וסיסמתו, חשבון משתמש, במסגרתם של עד ארבעה (4) מכשירי קצה בלבד, שניתן לעשות שימוש בשלושה מתוכם במקביל (בו זמנית). ברכישת / החלפת מכשיר קצה אחד או יותר יידרש המשתמש להגדיר את המכשיר החדש באמצעות שם משתמש וסיסמה כאמור, ולהסיר את אחד מהמכשירים המוגדרים, זאת במידה והוגדרו חמישה מכשירי קצה עד לאותה עת. אפליקציית מערכת האתר האפליקציה כוללת תכנים דיגיטליים שונים, וכלל זה תכנים מערכתיים חדשותיים, מידע ופרסומים שונים לקריאה על ידי המשתמשים, המוצגים בפורמט PDF ו/או כל פורמט שייקבע על ידי מערכת האתר לפי שיקול דעתה. התכנים באפליקציה מוגנים באמצעות  מערכת ניהול זכויות דיגיטלי, DRM- digital rights management ולפיכך לא ניתן להעתיקם ו/או להעבירם. האפליקציה ניתנת להורדה מחנויות האפליקציותלשימוש במכשירי קצה (סמארטפונים/מחשבי לוח/טאבלטים), מבוססי מערכת ios או  android   בהתאמה. עסקה לרכישת מנוי ו/או תוכן דיגיטלי באפליקציה נעשית מול מערכת האתר אינטרנט, שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה. שם המשתמש והסיסמא, יאפשרו את השימוש באתר ובאפליקציה, וכן לצורך אחזור תכנים דיגיטליים שאותם רכש המשתמש באפליקציה, ונמחקו או הוסרו מסיבות שונות, לרבות עקב פירמוט/שחזור הגדרות יצרן של מכשיר הקצה, או החלפתו במכשיר קצה חדש ו/או במקרה של התקנת האפליקציה מחדש (שתידרש גם במקרים של החלפת ו/או פרמוט מכשיר קצה כאמור). השימוש בתכנים הדיגיטליים בהתאם לתנאי שימוש אלה, מתאפשר ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא כל זמן שהמשתמש מחובר לאפליקציה באמצעות שם המשתמש והסיסמא. שירות הפרימיום newstrends+ שירות הפרימיום newstrends+ כולל תכנים דיגטליים נוספים מעבר לתכנים הנכללים באתר, המיועדים למנויי אפליקצית newstrends בלבד, וניתן יהיה לצפות בהם בכפוף להרשמה ולתשלום דמי מנוי באפליקציית newstrends ו/או בעמודים יעודיים באתר.התכנים ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר, ויכללו בין היתר תכני וידאו וטקסט ובהם תחקירים, כתבות עומק, טורים אישיים ומאמרים. התכנים יוצגו בפורמט שייקבע על ידי מערכת האתר לפי שיקול דעתה. חלק מהתכנים ו/או כותרותיהם יוצגו באתר, תוך סימון גרפי שייקבע על ידי מערכת האתר לפיו הצפיה בהם אפשרית לבעלי מנוי בלבד. מובהר כי כמות התכנים שיכללו ביישום Application, איכותם, תדירות פרסומם, נושאיהם וכל הקשור בהם ייקבעו באופן בלעדי על ידי מערכת האתר, לפי שיקול דעתה. מובהר למען הסר ספק כי אין התחייבות מצד מערכת האתר לכמות או תדירות של תכנים כאמור, ובכלל. מבלי לגרוע מהאמור יובהר כי במידה ואילוצים או אירועי השעה יחייבו זאת, יתכן שהכתבות שכמות הכתבות הייעודיות/ייחודיות תפחת באופן יחסי, לתקופה הרלוונטית. התכנים הנכללים בשירות אפליקצית newstrends מוגנים באמצעות  מערכת ניהול זכויות דיגיטלי, DRM- digital rights management ו/או כל פתרון אבטחה / ניהול אחר שייבחר על ידי מערכת האתר, ולפיכך לא ניתן להעתיקם ו/או להעבירם. עסקה לרכישת מנוי ו/או תוכן דיגיטלי בשירות Application נעשית מול מערכת האתר אינטרנט, שתנפיק חשבונית מס כדין בגין כל רכישה. שם המשתמש והסיסמא, יאפשרו את השימוש באתר ובאפליקציה, וכן לצורך אחזור תכנים דיגיטליים שאותם רכש המשתמש באפליקציה, ונמחקו או הוסרו מסיבות שונות, לרבות עקב פירמוט/שחזור הגדרות יצרן של מכשיר הקצה, או החלפתו במכשיר קצה חדש ו/או במקרה של התקנת האפליקציה מחדש (שתידרש גם במקרים של החלפת ו/או פרמוט מכשיר קצה כאמור). השימוש בתכנים הדיגיטליים בהתאם לתנאי שימוש אלה, מתאפשר ללא הקלדת שם משתמש וסיסמא כל זמן שהמשתמש מחובר לאפליקציה באמצעות שם המשתמש והסיסמא קישורים באתר באתר קיימים קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מערכת האתר או מטעמה ומערכת האתר אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מערכת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מערכת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מערכת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') הנ"ל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מערכת האתר רשאית להסיר מהאתר ו/או האפליקציה קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. מנוע החיפוש המקוון באתר newstrends מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו ו/או האלגוריתם העומד בבסיס הפעלתו. אין לייחס לתוצאות החיפוש ו/או להמלצות בנוגע לתוצאות לפי ערכי חיפוש שתקליד, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת ההתאמה של תוצאות החיפוש לערכים שהזנת ו/או למטרותיך הסובייקטיביות ואף אין בהצבת מנוע החיפוש כאמור באתר משום המלצה להסתמך באופן כזה או אחר על תוצאות החיפוש. גם סדר תוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של תוצאות החיפוש ולמערכת האתר אין כל שליטה על סדר הופעתם. אלגוריתם מנוע החיפוש, הקובע את סדר הופעת התוצאות, עשוי לעבוד על יסוד שיקולים מסחריים (אך תוצאות שקודמו כאמור יסומנו ככל הנראה באופן המבהיר זאת). תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתוצאות החיפוש שיוצגו לך לא יהיו שלמות, מדויקות ו/או העדכניות ביותר. שינוי וביטול מנוי ניתן לשנות את סוג המנוי מול שירות הלקוחות, בהסתמך על פרטי המשתמש הקיימים. בעת שינוי סוג המנוי תישלח הודעה בדבר השינוי לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הנייד של המנוי, בתאם לפרטים שמסר. ניתן לבטל מנוי לאפליקציה ו/או לשירות הפרימיום Application בכל עת, בהודעה בכתב למערכת האתר בהתאם לפרטים המופיעים בסוף תנאי שימוש אלה (תיבת דוא"ל ו/או תיבת דואר). בהודעת ביטול יש לפרט את שם המנוי ופרטיו המזהים, וכן את המנוי שביטולו מתבקש ו/או טופס ייעודי באתר. ביטול המנוי יכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל מערכת האתר ו/או בכפוף לתנאי הביטול בחנות האפליקציות הרלוונטית. מנוי שנרכש באמצעות חנות אפליקציות GOOGLE PLAY ו-APPSTORE ניתן לביטול באמצעות חנות האפליקציות הרלוונטית באופן ישיר. ככל ושולמו דמי מנוי ביחס לחודש בו מבוקש הביטול, יהיה המנוי זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו ביחס לאותו חודש, בהתחשב בכניסתה לתוקף של הודעת הביטול, כמפורט בתנאי שימוש אלה. תכנים שנמסרו לפרסום על ידי משתמשים באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתרים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת מערכת האתר. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. מערכת האתר מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית מערכת האתר (אך לא חייבת) לבדוק ו/או לנטר את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. מובהר כי  מערכת האתר אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מערכת האתר או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים: • כל תוכן הידוע שהוא שקרי, מטעה או מסולף; • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה; • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב; • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי. • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; • כל תוכן העלול להטעות צרכן; • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר או האפליקציה בפרט; • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; מערכת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במערכת האתר או במי מטעמה. בנוסף, מערכת האתר תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מערכת האתר לפי כל דין. החליטה מערכת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך ולשנות כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו. התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. מערכת האתר מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר ובאפליקציה. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים הללו אינם מתפרסמים מטעמה של מערכת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת. דיוור ישיר בהצטרפות וברישום לאפליקציה ו/או ל Application תתבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שתשמש את מערכת האתר לצורך משלוח הודעות ועדכונים, וכן חשבוניות. בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת מערכת האתר ו/או מטעמה, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי מערכת האתר מטעם צדדים שלישיים / מפרסמים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור. משלוח תכנים לדואר האדום באתר קיימת אפשרות לשליחת תכנים בעלי אופי חדשותי (או בכלל) ל"דואר האדום", באמצעות תיבה המיועדת לכך. במשלוח החומרים לאתר באמצעות ה"דואר האדום" יידרש השולח לאשר כי התכנים נכונים ומדויקים, וכי הוא בעל הזכויות בהם, ורשאי להעבירם למערכת האתר לצורך פרסום באתר, וזאת בנוסח המפורט להלן ו/או בדיסקליימר הנכלל ב"דואר האדום", וכפי שייקבע על ידי מערכת האתר מעת לעת. מובהר כי למערכת האתר הזכות לשנות את האישור להלן ו/או בדואר האדום לפי שיקול דעתה. השולח לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה כלשהי בגין משלוח ו/או פרסום חומרים כאמור. מובהר כי פרסום חומרים ו/או תכנים כלשהם כפוף לשיקול דעת בלעדי של מערכת האתר, ולא תהא לשולח כל טענה בגין אי-פרסום או פרסום של כל חומר או מידע כלשהו, וכן ביחס למועד, מיקום ואופן פרסומו. מלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן יידרש המשתמש לאשר כדלקמן : אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי למערכת האתר באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר למערכת האתר מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא מערכת האתר אינטרנט לנכון, ומתיר למערכת האתר לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי מערכת האתר אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון. תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי אתר ובאפליקציה קיימים תכנים בנושאים כלכליים לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ ומערכת האתר אחרות בנושאים משפטיים, רפואיים ואחרים. מקורם של חלק מהתכנים הללו במערכת מערכת האתר, ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר ו/או באפליקציה תיעשה על אחריותך בלבד. מדיניות פרטיות מערכת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מדיניות הפרטיות העדכנית של מערכת האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות. תכנים מסחריים האתר והאפליקציה כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. מערכת האתר לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה. מערכת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מערכת האתר איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או באפליקציה או ירכשו באמצעותן. הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר או תתי-האתרים הקשורים לאתר (האתרים newstrendsshops, newstrendstours, winwin וכיו"ב), ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. קניין רוחני כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה וכן בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים ו/או מפרסמים באתר) הינן של מערכת האתר אינטרנט ו/או מערכת האתר אחרונות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למערכת האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממערכת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מערכת האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש. מערכת האתר אינה טוענת לבעלות בתכנים הנמסרים על ידי הגולשים לפרסום באתרי newstrends. יחד עם זאת, מסירת תכנים המיועדים לפרסום באתרי newstrends מהווה אישור כי מוסר התכנים הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום. ככל ומוסר התכנים אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים הנמסרים על ידו לפרסום כאמור, מסירת התכנים מהווה אישור כי הם נמסרים במסגרת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה את מסירת התכנים לפרסום באתרי newstrends והקניית זכויות שימוש ופרסום בהם כמפורט לעיל ולהלן. מסירת התכנים לפרסום מקנה למערכת האתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתרי newstrends ו/או באפליקציה, וכן בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין. אחריות מערכת האתר תכנים באתר newstrends ו/או באפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו של כל משתמש ו/או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר ו/או באפליקציה. השימוש באתר ובאפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. מערכת האתר אינה מתחייבת, כי לתכנים שיפורסמו על ידי גולשים ו/או מטעמם באתרי newstrends תהיה היענות. מערכת האתר אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות פרסום כאמור, מי יגיב לתכנים שיפרסם המשתמש ובאיזה אופן, ולכן לא תישא מערכת האתר כלפי המשתמש (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מערכת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי המשתמש ו/או מטעמו. כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר ו/או באפליקציה היא באחריותו המלאה והבלעדית. מערכת האתר אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות או דרישות המשתמש. מערכת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. יודגש כי ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר ו/או באפליקציה אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בנוסף על האמור לעיל נכונים הדברים גם לתכנים המתפרסמים בקהילות, בתגובות ובקבוצות דיון למיניהם (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. ההחלטה באם להסתמך על תכנים שפורסמו באתר ו/או באפליקציה או לפעול על פיהם, היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והוא האחראי הבלעדי לכל פעולה כאמור ו/או לתוצאותיה. מערכת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או שרתי מערכת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מערכת האתר או אצל מי מספקיה. שיפוי המשתמש יחויב לשפות את מערכת האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וכן במקרים הבאים : • בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר או באפליקציה ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר או לאפליקציה, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שיחייב את מערכת האתר ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי המשתמש לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור. • בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את מערכת האתר ו/או כל מי מטעמה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו. שינויים באתר ובאפליקציה והפסקת השירות מערכת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או האפליקציה, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובאפליקציה - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט, בתחום האפליקציות ובכלל זה עדכוני גרסה ו/או בתחום מערכות ההפעלה השונות. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מערכת האתר רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מערכת האתר תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מערכת האתר את החומר הכלול באתר ו/או באפליקציה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. שינויים בתנאי השימוש מערכת האתר שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה,  ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי מערכת האתר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת. סמכות שיפוט על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר או באפליקציה או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל- אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי ביהמ"ש כאמור. פנו אלינו מערכת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: מחלקת שירות לקוחות: contact[@]newstrends.co.il

Privacy Policy / מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של האתר newstrends.co.il במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים והמשתמשים באפליקציות (יישומונים), הנכסים הדיגיטליים ובאתרי האינטרנט שלנו, לרבות אתר זה (בכתובתnewstrends.co.il) (להלן – "האתרים"), ואודות מנויים ומשתמשים רשומים ומפרסמים בטלטפורמות השונות שבשליטתנו (להלן, יחד עם האתרים – "השירותים"). אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים או בשירותים, באופן מיידי. כללי מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת תכנים, שיתוף מידע, או כל שימוש אחר באתרים או בשירותים, על-ידי כל אדם, בכל אמצעי (להלן ביחד וברבים - "שימוש" ו-"אתה" או "המשתמש", בהתאמה). אין חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע. בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו. בכל רכישה של מוצר, תוכן או שירות, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות. במידה ואינך בן 18 וברצונך לרכוש מוצר, תוכן או שירות, אנא פנה לאחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך) לביצוע הרכישה. למעט פעילויות ייעודיות אנו לא אוספים באופן מכוון מידע או מידע רגיש על קטינים מתחת לגיל 18. גלישה או שימוש אחר בשירותים על קטינים תיעשה באישור הורה או אחראי בלבד, ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה. בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו, בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן: במייל, בכתובת:support@newstrends.co.il מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד. סוגי המידע שאנחנו אוספים באתרים, וכיצד אנחנו משתמשים במידע מידע שנבקש ממך להזין או לספק בחלק מהאתרים נבקש שתזין פרטים, במסגרת הליך הרשמה, או כדי שתוכל להשתמש בשירותים שונים: משחקים, מבצעים, מכירת ורכישת מוצרים, פורומים, פעילויות רשת שונות, וכדומה. את הפרטים שתזין אנחנו נשמור במאגרי המידע שלנו ונשתמש בהם למטרות המפורטות מטה. הפרטים כוללים, בין היתר: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דרכי התקשרות, כתובת, כתובת מייל במידע זה נשתמש כדי ליצור איתך קשר, כדי לאפשר לך להשתמש באתרים ובשירותים השונים ולשפר את חווית השימוש שלך באתרים ובשירותים אלו, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור השירות, להגן עליך ועל האינטרסים העסקיים הלגטימיים שלנו וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתרים (במסגרת שירותים שמציעים אפשרות זאת). פרטי אמצעי תשלום בחלק מהאתרים נבקש שתזין פרטי כרטיס אשראי, או אמצעי תשלום אחרים. המידע יעובד על ידי נותני שירות עבורנו להבטחת הגנה מירבית לפרטי אמצעי התשלום. אנחנו נשתמש במידע זה אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתרים, ביקורות פנימיות ואבטחת המידע, ולא לכל מטרה או עניין אחר. פרטי מוצרים שרכשת או מכרת, תמונות, תגוביות (טוקבקים), ותכנים אחרים שתפרסם באתרים בחלק מהאתרים, תוכל לפרסם ולהעלות הודעות, תמונות, תגוביות (טוקבקים), ותכנים אחרים. אנחנו נשתמש בפרטי מידע אלו, כדי לאפשר לך לפרסם את התכנים ולהשתמש באתרים, לצורכי בקרה, ניהול, ניתוח, פילוח ושיפור חווית השימוש באתרים, להתאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, לצרכים שיווקיים, וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתרים המאפשרים זאת. מידע שנאסף אודותיך באופן אוטומטי או באמצעות צדדים שלישיים אנחנו מפיקים ושומרים מידע אודות המשתמשים באתרים ובשירותים שלנו באופן הבא: הצעות ושירותים שעניינו אותך, ניטור הרגלי גלישה, נתוני שימוש, מידע ופרסומות שבהם צפית, דפי אינטרנט שבהם גלשת, מוצרים שרכשת, תחומי התעניינות אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים. לשם ביצוע פעולות אלה אנחנו משתמשים בין היתר בעוגיות (cookies) ואמצעים דומים. להרחבה ופירוט נוסף בקשר לשימושים שאנחנו עושים ב-cookies ובאמצעי ניטור אחרים, ראה את הפרק העוסק בעוגיות בהמשך מדיניות זו. נתוני מיקום, מסלול תנועה, כתובת IP, מספר הזיהוי של המכשיר, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים. כאשר אתה משתמש באפליקציה שלנו, ייתכן שנתוני מיקום והתנועה שלך ייאספו גם כשהאפליקציה אינה פועלת, בהתאם להגדרות המכשיר שלך (באמצעות אותות GPS או מידע אחר שיישלח, מהמכשיר שבו מותקנת האפליקציה). אתה יכול למנוע את איסוף נתוני המיקום והתנועה מהמכשיר, בכל עת, באמצעות שינוי ההגדרות בהתאם להוראות היצרן של המכשיר. מידע ממפרסמים ומהשותפים העסקיים שלנו ייתכן שנקבל מידע אודותיך, ממפרסמים ושותפים-עסקיים שלנו ושל יתר הגופים והחברות בקבוצת ידיעות אחרונות. אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים. מידע מרשתות חברתיות: פרטים, תמונות וותמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ומידע נוסף, בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות: ניתן להשתמש בחלק מהאתרים, באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק שלך, או קישורים לחשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות שקבעת בחשבונותיך. אנחנו נשתמש במידע זה, כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים. המידע המזוהה אודותיך ייאסף, יופק ויישמר, במאגרי המידע שלנו. האתרים שלנו כוללים קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו, שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, מידע שנאסף וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של האתרים החיצוניים, ואינם תחת שליטתנו או אחריותנו. שמירת ועיבוד המידע אודותיך, מבוססים על הצורך לאפשר לך את השימוש באתרים ולספק לך את השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתרים ושיפור השירות. העברת מידע לגורמים נוספים העברת מידע לצדדים שלישיים: לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, כדי לתמוך ולהפעיל את האתרים (גם באמצעות "שירותי ענן"), לביצוע עסקאות, בהיענות לבקשות למידע, בקבלת ומשלוח מסרים, ניתוח נתונים, שירותי IT ושרותי תמיכה אחרים או פעולות אחרות, לרבות ניתוח נתונים (analytics), שיפור וייעול אתרי האינטרנט שלנו, השירותים ופעילויות השיווק שלנו, ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים בקבוצת ידיעות אחרונות, וכן לגורמים נוספים וספקי שירותים שונים - בישראל ומחוץ לגבולות ישראל. ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו: במקרה שאתה תפרסם את המידע (בהודעת מכירה, תוכן מטעמך, או בכל פרסום אחר שתעלה לאחד מהאתרים שלנו); כדי להתאים עבורך מודעות פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים. אם תרכוש מוצרים או שירותים משותפי המסחר והתוכן שלנו, או תשתתף בפעילויות של גורמים אלו, נעביר לשותפינו את המידע הדרוש להם אודותיך, לצורך השלמת תהליך הרכישה או ניהול הפעילות, ושמירת הקשר איתך; במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרים, או את הוראות הסכמי ההצטרפות לאתרים או לשירותים, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין; במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבניינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע; במקרה שנארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם: שותפי המסחר והתוכן שלנו, וכן חברות וגופים בקבוצת ידיעות אחרונות, ובכלל זאת ספקי השירותים והיועצים השונים של החברות והגופים בקבוצה. גורמים שייחשפו לפרטים שתפרסם באתרים (למשל בטוקבק (תגובית), או במודעה למכירת מוצר). גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע. כל גורם שירכוש את פעילות האתרים, או יתמזג עם תאגיד מקבוצת ידיעות, ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו. דיוור ישיר והודעות פרסומיות אנחנו נשתמש בפרטי הקשר שתזין (בהרשמה לשירותים או לאתרים, ברכישת או מכירת מוצרים, בהעלאת ופרסום תכנים מטעמך, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות), כדי לשמור איתך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים מגורמים שונים, דיוור ישיר, ניוזלטרים, עדכונים, דברי פרסומת וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר לשירותים ולאתרים (להלן – "דיוור"). את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות קופצות או מתפרצות, push notifications, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת. אם אתה לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח אליך, או על-ידי פניה לכתובת: במייל, בכתובת אנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. אם תשתמש באפליקציות שלנו (יישומונים), נשלח אליך התראות, עדכונים והודעות מתפרצות (Push notification), לרבות צלילים, גם כשהאפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה. אתה יכול ורשאי, לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות, בכל עת, על-ידי שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר שברשותך. עד מתי נשמור את המידע אודותיך אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתרים או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו. אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים. הזכויות שלך במידע הזכות לעיין במידע אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשוייך אליך. הזכות לתיקון מידע אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין. הזכות לבטל הסכמה אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות. זכויות נוספות בקשר למידע ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם. גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתרים ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים. אבטחה והגנת מידע אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתרים. כל שימוש באתרים השונים, בתכנים שהועלו לאתרים ובתכנים קשורים בהם - עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתרים, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתרים או בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים. עוגיות (Cookies), מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים האתרים והשירותים כוללים ועושים שימוש בעוגיות (cookies), משואות רשת (web beacons), פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים. עוגיות הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מהעוגיות יפוגו כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך. העוגיות מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד. העוגיות משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות. חלק מהעוגיות הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך. חלק מהעוגיות והמערכות הנוספות שפועלות באתרים מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים בעוגיות, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם. מחיקת Cookies והפסקת השימוש בהן: אתה יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בעוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך. יתכן שנטרול השימוש בעוגיות יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהאתרים והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים. בחלק מהמקרים, מחיקת עוגיות תגרום לכך שתידרש להזין מחדש, את שם המשתמש והסיסמה, בטרם כניסה לשירותים השונים. לפירוט נוסף בנוגע לעוגיות ולאפשרויות השונות לנטרול או מחיקתן של עוגיות ניתן לעיין בקישורים אלו, בהתאם לסוג הדפדפן שבו אתה משתמש: דפדפן גוגל כרום (Google Chrome): https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw דפדפן Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/he-il/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer דפדפן Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/he/kb/מחיקת עוגיות דפדפן Apple Safari: https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac קביעת הגדרות Cookies באתרים: אתה יכול לקבוע ולהגדיר אילו סוגים של עוגיות יופעלו במהלך השימוש שלך באתרים, ואילו עוגיות אתה מסרב לקבל. לקביעת והתאמת הגדרות הקוקיז באתרים, לפי העדפותיך, הקלק כאן: http://optout.networkadvertising.org מערכות נוספות שפועלות באתרים באתרים פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתרים, לרבות: פיקסלים, משואות רשת (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתרים, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתרים, פילוח מחקר ובקרה. חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתרים, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתרים, מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות. אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה מערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו: https://policies.google.com/privacy?hl=iw, וכן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html. לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. מערכת נוספות שפועלת באתרים הינה מערכת טאבולה (Taboola), שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים, והתכנים המוצעים לצפיה, מותאמים לפי העדפותיהם. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישור: https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=ynet-ynet-&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Below%20Main%20Column%20Thumbnails: שינויים במדיניות הפרטיות אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתרים, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמודי הבית של האתרים. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.